Política de privacitat

INFORMACIÓ GENERAL

Aquest lloc web i el domini apuntmenorca.com són propietat de ISLAND MOOD S.L. amb NIF B16708141 (d’ara endavant ISLAND MOOD) i domicili a la Pl. Príncep, 5 07701 de Maó (Illes Balears).

En aquest avís legal es regulen les condicions d’ús dels serveis i la informació que es proporciona en aquest lloc web. ISLAND MOOD serà lliure de modificar les condicions d’ús aquí determinades, per la qual cosa s’aconsella consultar regularment la darrera versió que es trobarà disponible en aquest lloc web. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició. A continuació, es detalla la política de privacitat d’aquest lloc web:

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Totes les dades que proporcionin els usuaris de apuntmenorca.com es mantenen en la més estricta privacitat i confidencialitat d’acord amb la legislació vigent. ISLAND MOOD compleix la Llei orgànica 15/99 del 13 de desembre de 1999 sobre protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i amb les directrius de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

Les dades que voluntàriament aporti l’usuari a través dels formularis inclosos en aquest lloc web (subscripció a la newsletter) passaran a formar part d’un fitxer titularitat d’ISLAND MOOD que, en cap cas, serà llogat ni venut a altres empreses o persones.

Serà responsabilitat de l’usuari qualsevol error, inconvenient o perjudici que es pugui crear en cas d’haver facilitat dades incorrectes o falses. Correspon també a l’usuari mantenir actualitzades les dades que hagi facilitat. L’usuari registrat podrà exercitar en tot moment els drets de consulta, accés, rectificació, cancel·lació i oposició d’aquestes dades en els termes previstos en la LOPD i el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD). ISLAND MOOD s’ofereix, no obstant, a facilitar aquests tràmits.

ISLAND MOOD informa que les dades que l’usuari facilita voluntàriament seran incorporades als seus sistemes d’informació amb la següent finalitat:
– En cas de contractació de serveis, per mantenir la relació contractual, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora del servei ofert;
– En el cas de sol·licitud d’informació mitjançant els formularis del lloc web, per enviar informació sobre la consulta realitzada;
– En el cas de subscripció, per remetre butlletins (newsletters), així com comunicacions comercials de promocions i/o publicitat del lloc web.

L’usuari pot oposar-se a l’enviament de comunicacions comercials per qualsevol via i en qualsevol moment, remetent un correu electrònic a l’adreça de correu electrònic indicada més endavant.

Mitjançant la introducció de les dades, l’usuari atorga el consentiment inequívoc a ISLAND MOOD, declarant haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament automatitzat de les mateixes, perquè procedeixi al tractament de les dades facilitades en pro de les finalitats esmentades abans.

ISLAND MOOD informa que no cedirà les dades personals a tercers, excepte per obligació legal. Tanmateix, en cas de ser cedits a tercers es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés per fer aquesta cessió. L’entitat responsable de la base de dades, hosting, així com aquells que intervinguin en qualsevol fase del tractament i/o les entitats a les quals se’ls hagi comunicat, estan obligades a observar el secret professional i a l’adopció dels nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal.

ISLAND MOOD garanteix en tot cas a l’usuari l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició, limitació i portabilitat, en els termes establerts en la legislació vigent. Per aquest motiu, podrà exercir els seus drets remetent una sol·licitud expressa a l’adreça esmentada a l’encapçalament d’aquest apartat i/o enviant un correu electrònic a apunt@apuntmenorca.com i adjuntant una fotocòpia del seu DNI. Al mateix temps, l’usuari té dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment. També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), en el carrer Jorge Juan, 6, 28001 – Madrid o a través de la seu electrònica de l’AEPD: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/

Les dades facilitades per l’usuari es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir el fi del tractament i durant el termini pel qual poguessin derivar-se responsabilitats legals pels serveis prestats. Quan ja no sigui necessari per a aquest fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades. ISLAND MOOD es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

L’usuari, per a qualsevol aspecte relacionat amb aquesta política de privacitat, pot posar-se en contacte amb ISLAND MOOD en l’adreça de correu electrònic: apunt@apuntmenorca.com.

GENERALITATS

ISLAND MOOD perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda de la seva website, exercint en aquest cas totes les accions civils i penals que li puguen correspondre per dret.

ISLAND MOOD no pot garantir que el portal i el servidor estiguin lliures de virus, per la qual cosa no es fa responsable dels danys o perjudicis que es puguin causar per aquestes anomalies o qualsevol altra d’índole tècnica.

RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

ISLAND MOOD perseguirà l’incompliment de les condicions anteriors així com qualsevol utilització indeguda dels continguts presentats exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret. La relació entre ISLAND MOOD i l’usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats de la ciutat de Maó (Illes Balears).